• Home   /  
 • Archive by category "1"

Vu Cover Sheet For Assignments Synonyms

A

Alerts

De mogelijkheid om per email op de hoogte te worden gesteld van nieuw gepubliceerde literatuur in specifieke vakgebieden.

Archivalia

Latijnse term voor archiefstukken.

Artikel

Afzonderlijke bijdrage in een dagblad, tijdschrift of (congres)bundel. In deze cursus wordt met artikel een wetenschappelijk tijdschriftartikel bedoeld.

Attenderingen

De mogelijkheid om per email op de hoogte te worden gesteld van nieuw gepubliceerde literatuur in specifieke vakgebieden.

B

Beroepsgerichte publicaties

Beroepsgerichte of vakpublicaties zijn vooral praktisch van aard en bestemd voor beroepsbeoefenaren in allerlei gebieden.

Bibliografie

Lijst van bibliografische beschrijvingen op een bepaald gebied of van een bepaalde auteur bedoeld om het bestaan en de inhoud van documenten (boeken, tijdschriften of artikelen) te signaleren, onafhankelijk van hun aanwezigheid op een bepaalde plaats. Ook wel literatuurlijst genoemd.

Bibliografisch bestand

Bestand met bibliografische gegevens. Bibliografische bestanden zijn er zowel in papieren als in digitale vorm. De laatste vorm wordt ook vaak database genoemd, al is niet elke database een bibliografie.

Bibliografische gegevens

De titelgegevens om een publicatie te kunnen vinden, ook wel literatuurverwijzing of referentie genoemd. Een lijst van referenties vormt een literatuurlijst of bibliografie.

Bookmark

In Internet Explorer "favorieten" genoemd. Door een bookmark/favoriet te maken kun je een link naar een website of -pagina bewaren zodat je daar later naar terug kunt gaan. In Internet Explorer of Firefox kun je favorieten/bookmarks verzamelen en organiseren.

Booleaans zoeken

Bij ingewikkelde zoekvragen kun je de zoekvraag verfijnen (geavanceerd zoeken) door het combineren van trefwoorden met behulp van Booleaanse operatoren , genoemd naar de Engelse wiskundige George Boole (1816-1854).

Booleaanse operatoren

Booleaanse operatoren zijn logische operatoren. Met behulp van de operatoren AND, OR en NOT kunnen relaties tussen zoektermen worden aangegeven, waardoor er preciezer gezocht kan worden.
 • EN (AND): verkleinen van je zoekactie
  Zoekactie: computer EN onderwijs.

  Resultaat: titels waarin beide termen voorkomen.
 • OF (OR): vergroten van je zoekactie
  Zoekactie: computer OF onderwijs.

  Resultaat: titels waarin tenminste één van beide termen voorkomt.
 • NIET (NOT): Verkleinen van je zoekactie (bepaalde term uitsluiten)
  Zoekactie: computer NIET onderwijs.

  Resultaat: titels waarin de eerste term wel voorkomt, maar de tweede niet.
  Pas op met de NIET-operator: je sluit er snel teveel mee uit.
Indien je verschillende operatoren binnen één zoekopdracht gebruikt, weet dan dat EN/AND en NIET/NOT beide vóór OF/OR gaan. In dat geval is het verstandig haakjes te gebruiken. Bijvoorbeeld: (computer of automatisering) en (hoger onderwijs of tertiair onderwijs).

Bouwsteenmethode

Zoekmethode waar je zoveel mogelijk termen met elkaar in één zoekactie combineert.

Bronvermelding

Zie: literatuurverwijzing. Ook wel referentie genoemd.

C

Catalogus

Alfabetisch of systematisch geordende lijst van publicaties (boeken, tijdschriften, DVD's e.d.) die aanwezig zijn of waar toegang toe geboden wordt in een bibliotheek. Iedere publicatie heeft een plaatskenmerk waarmee deze gevonden kan worden op een studiezaal of in een magazijn, of een URL.

Catalogus UB VU

Zie ook: Libsearch. De bibliotheek heeft geen catalogus meer van zichzelf. De collectie van de Bibliotheek van de VU omvat ruim 1.300.000 titels (boeken, tijdschriften, en honderdduizenden tijdschriftenartikelen) van de 15de eeuw tot heden. De collectie is volledig beschreven in de WorldCat catalogus.

Catalogusrecord

Bibliografische beschrijving van een publicatie in de catalogus .

Citatie-index

In een citatie-index vind je van iedere beschrijving van een document de bronnen die de auteur heeft gebruikt (literatuurlijst) en hoe vaak dit document sinds publicatie door anderen wordt vermeld. Dit levert een citatiescore op die gebaseerd is op het aantal referenties .

Citeren

Citeren is het LETTERLIJK OVERNEMEN wat iemand heeft gezegd of geschreven. Je citeert alleen als de letterlijke formulering van de originele bron van belang is voor jouw werkstuk of scriptie.
Als je in EIGEN WOORDEN een zin of alinea weergeeft, wordt dit parafraseren genoemd en bij een langer tekstgedeelte is er sprake van samenvatten

Classificatie

Een systematische of hiërarchische indeling van één of meer wetenschapsgebieden ten behoeve van de onderwerpsontsluiting in bibliotheekcatalogi of informatiebestanden.

Collegiale toetsing

Zie: peer review.

Confirmation bias

Confirmation bias is de neiging die we van nature hebben om onze verwachtingen op een dusdanige manier te toetsen dat ze worden bevestigd.

Congresbundel

Een congresbundel heeft de omvang van een magazine, maar dan in kleiner, handzamer boekformaat. Hierin zijn (samenvattingen van) de bijdragen van alle deelnemers aan een congres opgenomen.

D

Dagblad

Blad dat tenminste zesmaal per week verschijnt.

DARE

DARE staat voor Digital Academic REpositories. VU Dare zal worden uitgefaseerd. In 2017 zijn de functionaliteiten overgebracht naar de research portal Pure. DAREnet geeft toegang tot full-text publicaties en onderzoeksresultaten van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal onderzoeksinstellingen. De repository wordt dagelijks aangevuld met publicaties. DAREnet is een deelverzameling van NARCIS. Zie voor meer informatie raadpleeg de website van Narcis.

Database (of: Databank)

Een database is een verzameling gedigitaliseerde gegevens die zodanig gestructureerd is opgeslagen dat de data eenvouding kunnen worden opgezocht.
Deze gegevens kunnen bestaan uit teksten, bibliografische informatie, statistische gegevens enz., dus zowel referentiële als feitelijke informatie. Voor bestanden met feitelijke informatie wordt vaak de term databank gebruikt.
In de bibliotheekwereld wordt het begrip database vaak in engere zin gebruikt voor bibliografische bestanden om deze o.a. te onderscheiden van catalogi.
In een bibliografische database vind je:
 • verwijzingen naar boeken, artikelen, rapporten, congresverslagen, kortom: publicaties
 • vaak met samenvattingen
 • ongeacht waar ze te vinden zijn (op te zoeken in catalogi)

Directory

Directories zijn door mensen samengestelde en geordende overzichten van webpagina's. Directories bestrijken over het algemeen minder webpagina's dan zoekmachines, maar ze zijn door de menselijke selectie vaak beter van kwaliteit.
Open Directory is de grootste directory ter wereld en de helaas ter ziele gegane Yahoo! Directory, de meest bekende die bestond sinds 1994. Startpagina.nl is de bekendste en grootste Nederlandse directory.
Zie ook: Virtuele bibliotheek.

DNS = Domain Name Service

Systeem dat domeinnamen zoals www.vu.nl vertaalt naar de corresponderende IP-adressen, bestaande uit vier groepen cijfers, zoals 194.113.1.5. De server die deze dienst biedt wordt een DNS-server genoemd.

Document

Informatie die als een eenheid gezien kan worden. Bijv. een boek, hoofdstuk in een boek, tijdschrift of tijdschriftartikel.

Domein (Engels: Domain)

Aanduiding van de herkomst van een webpagina. De top-level domeinnamen zijn geografisch of naar type organisatie ingedeeld: .edu (education), .gov (government), .net (network provider), .com (commercial), .org (non-profit organizations) of afkortingen van landen: .nl (Nederland) en .uk (United Kingdom).
Daarnaast kan er ook een subdomein zijn. Dit is een onderdeel van de 'host' ofwel hoofddomein. Zo is bijv. het adres van de UBVU geen zelfstandig adres, maar maakt onderdeel uit van het adres van de VU: http://www.ubvu.vu.nl/

E

Elektronisch artikel

Tijdschriftartikel in elektronische vorm.

Elektronisch bestand (Engels: e-Resource)

De online bestanden waar de UBVU toegang toe heeft. Elektronische bestanden zijn o.a. catalogi en bibliografieën, maar ook encyclopedieën, woordenboeken, jaarverslagen, kaarten, kranten, e-journals, proefschriften, statistieken en internetbronnen. 
Klik hier voor de elektronische bestanden van de UBVU.

Elektronisch tijdschrift (Engels: e-Journal)

Tijdschrift in elektronische vorm.

E-mail

E-mail was een van de eerste toepassingen van het Internet en is nog steeds een van de meest populaire toepassingen. E-mail is een van de TCP/IP protocollen. Een populair protocol voor het versturen van e-mail is Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) en een populair protocol voor ontvangen is POP3.

Encyclopedie

Beschrijvend, voorlichtend woordenboek (meestal geïllustreerd en alfabetisch).

EndNote

EndNote is een softwarepakket waarmee je een eigen database kunt maken met literatuurververwijzingen. Bovendien kun je de verwijzingen vanuit deze database toevoegen in een MS WORD-document. EndNote is de norm voor referentiesoftware op de VU.

F

FTP = File Transfer Protocol

FTP is het meest gebruikte standaardprotocol waarmee je bestanden (files) en programma's tussen jouw computer en een andere kunt uitwisselen via het Internet.

H

Handboek

Beknopte weergave of samenvatting van een gebied van wetenschap of kunst.

Hodiecentrisme MOETEN WE DIT ERIN HOUDEN?

De tendens om de problemen van hier en nu te beschouwen als eeuwig en algemeen menselijk

HTML

De taal HTML (HyperText Markup Language) is een beschrijvingstaal voor het opmaken van documenten voor het WWW. Het is de standaardtaal voor het web.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) is de standaardtaal waarmee computers op het Web met elkaar kunnen communiceren. Webadressen beginnen meestal met HTTP://

Humaniora

De Humaniora (ook wel Geesteswetenschappen genoemd) bestaan uit de wetenschapsgebieden Letteren, Theologie en Filosofie.
Letteren kan worden onderscheiden in:
- Algemene Cultuurwetenschappen
- Archeologie
- Germaanse talen
- Romaanse talen
- Geschiedenis
- Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
- Kunstgeschiedenis
- Nederlands
- Taalwetenschap
- Literatuurwetenschap
- Talen en culturen van het Oude Nabije Oosten

Hyperlink

Verwijzing in een on line, of digitaal, document naar een ander document of naar een andere plaats in hetzelfde document. Vaak betreft het webpagina's of on line databestanden. Het activeren van de verwijzing - door een muisklik - geeft direct toegang tot het betreffende document.

I

Index

Een index is een (doorzoekbare) lijst van (auteurs)namen, trefwoorden of titels.
In geval van webpagina's kan dit ook een lijst zijn van URL's, afbeeldingen, discussielijsten e.d.

Informatiespecialist

Bibliotheekmedewerker die gespecialiseerd is in één of meerdere vakgebieden.

Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

Mensen met een bibliotheek account kunnen boeken lenen of kopieën van artikelen en overig materiaal aanvragen bij andere bibliotheken in Nederland en in het buitenland. Aan IBL zijn kosten verbonden.
Bij de afdeling IBL van de UBVU, Hoofdgebouw, 1e etage, kun je een IBL-account openen met een deposit.  Bij iedere aanvraag worden de kosten van die rekening afgetrokken. Fotokopieën worden rechtstreeks naar je huisadres gezonden, boeken kunnen worden afgehaald bij de bibliotheekbalie op de 1e etage Hoofdgebouw.
Meer informatie vind je op de website van de bibliotheek > LATEN NAKIJKENInterbibliothecair lenen

Internet

Internet is een wereldwijd netwerk van netwerken die allemaal het TCP/IPcommunicatie-protocol en een gemeenschappelijke adresruimte gebruiken. Het bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld, waarvan de meeste onderling verbonden zijn door prive-netwerken.

IP-adres

Het netwerkadres van een op internet aangesloten computer. Het IP-adres wordt gebruikt om gegevens via internet van de zender naar de ontvanger te transporteren. Een IP-adres bestaat uit vier getallencombinaties die van elkaar gescheiden zijn door punten, bijvoorbeeld 193.78.11.25.
Elke site heeft bovendien een naam, bijvoorbeeld www.ubvu.vu.nl.
De naam van een site wordt in een bijbehorend IP-adres vertaald door een DNS.

Issue

Zie Tijdschriftnummer.

J

Jaargang

Alle afleveringen, nummers van een tijdschrift, krant of enig ander periodiek werk, die gedurende een (abonnements)jaar uitgegeven worden of zijn.
In het Engels wordt vaak het begrip Volume gebruikt. Volume is echter niet helemaal hetzelfde als jaargang. Een jaargang kan één of meer Volumes bevatten.

L

LCC (Library of Congress Classification)

LCC (Library of Congress Classification) is het classificatiesysteem van de Library of Congress. Deze classificatie is een verfijnd en frequent toegepast classificatiesysteem. Elke vakgebied bestaat uit veel subrubrieken.

LCSH (Library of Congress Subject Heading).

Een LCSH (Library of Congress Subject Heading) is een gestandaardiseerde term uit het onderwerpsregister van de Library of Congress Classification (LCC).

Lenerspas

Studenten VU kunnen, zolang zij aan de VU studeren, lenen met hun collecegekaart. Studenten (en medewerkers) aan een Nederlandse universiteit hebben op vertoon van hun bewijs van inschrijving (geldig dat collegejaar) en geldig legitimatiebewijs recht op een gratis lenerspas, te verkrijgen bij de inschrijfbalie van de UB VU op de 1e etage in het Hoofdgebouw (ruimte 1C-02).
 

Licentie

Een licentie is een overeenkomst  tussen een leverancier van informatie (bv. bestanden) en de UBVU die vastlegt hoe deze informatie wordt aangeboden. Doorgaans betekent dit dat die informatie alleen toegankelijk is via de IP-adressen van de UBVU.

LibSearch

Libsearch is het belangrijkste zoeksysteem van de UB VU.
Hiermee zijn boeken, artikelen, databestanden (link naar databestanden), kaarten, afbeeldingen e.d. te vinden. Hierin bevinden zich niet alleen via de UB uitleenbaar/raadpleegbaar/ on line materiaal, maar er kan ook buiten de collectie worden gezocht in het bezit van, bij OCLC aangesloten, Nederlandse bibliotheken, of internationaal.
LibSearch is een integrale portal die het mogelijk maakt te zoeken in alle (bibliografische) databestanden. In dit zoeksysteem kun je tevens zoeken binnen de eigen (sub)collecties zoals VU Dare, VU Imagebase.

Literatuurlijst

Zie: Bibliografie.

Literatuurverwijzing

Verwijzing naar te raadplegen of geraadpleegde literatuur.
Ook wel referentie genoemd.

Logboek

Boekwerk waarin gebeurtenissen over een onderwerp worden bijgehouden. Onderzoekers houden een logboek (chronologische opsomming) bij die elke stap, elke handeling en elke bron vastlegt.

M

Methodische opbouw

Vaste opbouw voor een artikel of onderzoeksverslag met de volgende onderdelen:
 • inleiding met daarin een geformuleerde vraag- of probleemstelling
 • methode waarmee men de vraagstelling beantwoordt
 • resultaten in de vorm van waarnemingen, metingen, analyseresultaten
 • discussie van de resultaten en waarnemingen
 • conclusies van het onderzoek

Monografie

Boek over één onderwerp.

N

Nabijheids operator

Zie: proximity operator

NARCIS

NARCIS is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS.

NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Dit houdt in dat NARCIS (nog) niet gebruikt kan worden als ingang tot complete overzichten van publicaties van onderzoekers. Er zijn echter steeds meer instellingen die al hun wetenschappelijke publicaties via NARCIS toegankelijk maken. Op deze wijze kunnen de publicatielijsten van de wetenschappers zo compleet mogelijk worden gemaakt.

In 2004 is de ontwikkeling van NARCIS gestart als een samenwerkingsproject van KNAW Onderzoek Informatie, NWO, VSNU en METIS in het kader van de dienstenontwikkeling binnen het DARE-programma van SURFfoundation. Dit project heeft de portal NARCIS verwezenlijkt, waarin in januari 2007 de dienst DAREnet is geïncorporeerd. Sinds 2011 is NARCIS een dienst van DANS.

NCC - Nederlandse Centrale Catalogus

De Nederlandse Centrale Catalogus NCC bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van circa 14 miljoen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.

O

Onderwerp

Thema dat in een publicatie centraal aan de orde gesteld wordt.

Onzichtbare web (Engels: invisible web)

Het 'onzichtbare' of 'diepe' web betreft informatie die met gewone zoekmachines niet aan de oppervlakte van het web komt. Vaak gaat het om databases, dynamische HTML-pagina's, PDF-,Word- en Flash-bestanden, video's, muziekbestanden en 'real time' informatie. Het 'zichtbare' deel van het Internet bestaat volgens schattingen uit meer dan 14,5 miljard documenten. Het onzichtbare web is zeker 500 maal zo groot. Meer dan de helft van het onzichtbare web is ondergebracht in specifieke databases met elk vaak duizenden pagina's inhoud, die onzichtbaar zijn voor zoekmachines.

Overzichtsartikel (Engels: review)

Geeft een kritische bespreking en vergelijking van eerder gepubliceerde artikelen in een wat breder onderwerpgebied.

P

Parafraseren

Omschrijven in eigen woorden van de inhoud van een (meestal korte) tekstpassage, bijvoorbeeld een zin of een alinea. 
Je parafrasering is meestal ongeveer evenveel woorden lang als het origineel, maar past binnen je eigen schrijfstijl.

Peer review (Nederlands: collegiale toetsing)

Toetsing van inhoudelijke kwaliteit door collega-wetenschappers, voorafgaande aan publicatie; vaak georganiseerd door uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften.

PiCarta

PiCarta is een verzameling van een aantal bestanden (o.a. een groot aantal Nederlandse bibliotheekcatalogi) waarin tegelijkertijd gezocht kan worden. Picarta is geïntegreerd in de zoekportal LibSearch, maar kan ook apart worden geraadpleegd. De opgenomen bestanden zijn:
 • Nederlandse Centrale Catalogus (NCC): bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van boeken en tijdschriften in o.a. alle Nederlandse Universiteitsbibliotheken en grote Openbare bibliotheken. De NCC is verbonden met het systeem voor Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).
 • Online Contents (OLC): bevat de inhoudsopgaven van tijdschriften op alle wetenschapsgebieden (vanaf 1992).
 

Plaatskenmerk

Unieke code waarmee een boek of tijdschrift in de bibliotheek gevonden kan worden (in de studiezaal of het magazijn). Het plaatskenmerk staat meestal op de rug en aan de binnenzijde van de band, en is meestal een combinatie van cijfers en letters.
Voorbeeld van een UB VU-plaatskenmerk: KR.15048.-

Plagiaat

Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk.

Populair wetenschappelijke publicaties

Populair wetenschappelijke publicaties zijn bedoeld om leken die niet gespecialiseerd zijn op het betreffende vakgebied te informeren over de wetenschap.

Protocol

Het geheel van regels en afspraken (de technische standaard) voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende programma(onderdelen), computers, of netwerken.

Proximity operator (Nederlands: nabijheidsoperator)

De proximity operator of nabijheidsoperator ADJN (adjacent) gebruik je wanneer je zeker weet DAT bepaalde termen in een tekst voorkomen, maar niet precies HOE. De N staat voor het maximaal aantal tussenliggende woorden.
Voorbeeld:
Het effect van ADJ4 het uitgaansleven
- Het effect van het weer op het uitgaansleven
- Het effect van de Euro op het uitgaansleven

Publicatiejaar

Jaar waarin een publicatie is uitgebracht.

Pure

Pure is de research portal van de VU. In dit systeem wordt alle Research output van de VU en VUmc geregistreerd. Zie research.vu.nl. Pure is de opvolger van dare en Metis.

Q

Quick and dirty

Wanneer je snel iets te weten wilt komen, of wanneer je informatie zoekt om je te oriënteren op een bepaald onderwerp, kun je gebruikmaken van de zogenaamde quick and dirty methode. Je zoekt in dit geval niet met een uitgebreid zoekplan, maar met behulp van een beperkt aantal zoektermen. Zo kun je zoeken op titel- of trefwoorden of op een combinatie hiervan in een elektronisch bestand of via internet.

R

Redacteur (Engels: Editor)

Persoon die (met anderen) de bijdragen verzamelt voor een tijdschrift, een jaarboek, een reeks enz. of die bijdragen verzamelt en bewerkt voor een verzamelwerk, encyclopedie, woordenboek enz.

Reference Manager

Reference Manager  was een softwarepakket waarmee je een eigen database kon maken met literatuurververwijzingen. Het werd met name gebruikt in de Medische- en Bètawetenschappen, Psychologie en Pedagogiek. De uitgever Thomson Reuters is gestaakt met ontwikkeling en ondersteuning van Reference Manager. De Nederlandse universiteiten hebben vervolgens gekozen voor EndNote.

Referentie

De titelgegevens om een publicatie te kunnen vinden, ook wel bibliografische gegevens of literatuurverwijzing genoemd.
Deze bibliografische gegevens omvatten minimaal de auteursnaam en de titel van het document. Gaat het om een publicatie in een groter geheel (bijvoorbeeld een artikel in een tijdschrift of een hoofdstuk in een handboek) dan heb je nog een gegeven nodig, nl. de titel van het document waarin het artikel of hoofdstuk verschenen is.
In een wetenschappelijke publicatie dienen referenties vermeld te worden volgens bepaalde richtlijnen die door de redactie zijn bepaald.

Referentieportal

e-resource die door middel van een zoekinterface toegang biedt tot een verzameling referentiewerken (encyclopedieën en handboeken)

Repositories

Digitale bewaarplaatsen van wetenschappelijke publicaties of onderwijsmiddelen.

Research Portal

De research portal van de VU is een open access portal naar de wetenschappelijke output van de VU. research.vu.nl. Zie ook Pure

S

Samenvatting

Een verkorte weergave van een langer tekstgedeelte (bijvoorbeeld een aantal alinea's, bladzijden, een hoofdstuk of een heel boek). Een samenvatting beperkt zich tot de hoofdlijnen en bevat veel minder woorden dan het origineel.

Sleutelbegrippen

Sleutelbegrippen vormen de kernbegrippen in een probleemstelling. Voor een goede probleemstelling is het van belang om per sleutelbegrip synoniemen (ook in een ander taal) en andere gerelateerde termen of trefwoorden te bedenken.

Sneeuwbalmethode

Methode waar je vanuit een bepaald artikel of boek op zoek gaat naar andere literatuur over hetzelfde onderwerp. Dit doe je door na te gaan welke publicaties de auteur van het desbetreffende boek of artikel heeft gebruikt. Maar ook door na te gaan welke andere publicaties verwijzen naar dit boek of artikel. AFBEELDING TOEVOEGEN?

Spider

Spiders (ook wel 'robots' genoemd) speuren het web af naar trefwoorden voor een zoekmachine.

Subject directory

Onderwerpsgidsen, subject directories, subject catalogues, of onderwerpsregisters zijn door mensen ingedeelde overzichten van internetbronnen gesorteerd op onderwerp of categorieën. Zij bevatten slechts een gedeelte van de bronnen van het hele internet. Dit gedeelte is echter wel een kwaliteitsgedeelte van door specialisten uitgezochte sites.
Zie Directory

Subject gateway

Subject gateways zijn overzichten van websites, die door informatiespecialisten zijn samengesteld. Subject gateways bestrijken slechts een klein gedeelte van het totale aanbod op het web! Als gevolg van de zorgvuldige selectie bevatten subject gateways sites van goede kwaliteit. Vaak worden met de links naar deze websites korte beschrijvingen aangeboden. Subject gateways verschillen dus in allerlei opzichten (minder links, annotaties, kwaliteit e.d.) van grote directorieszoals de Yahoo! Directory. De nadruk ligt op wetenschappelijke informatie.

Surfen

Ongericht zoeken op internet. Je springt hierbij van de ene webpagina naar de andere in de hoop daar te vinden wat je zoekt.

Synoniem

Synoniem is een woord dat dezelfde of ongeveer gelijke betekenis heeft als een of meer andere woorden.

T

TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCP/IP is de verzamelnaam voor alle protocollen waarvan internet gebruik maakt om te communiceren. Er zijn meer dan honderd datacommunicatie-protocollen die alle lid zijn van de TCP/IP familie. Bijvoorbeeld FTP, dat gebruikt wordt voor het transporteren van bestanden. Zo'n protocol bepaalt onder andere hoe de gegevens worden opgesplitst in pakketjes (packets) en dat iedere computer in het netwerk een uniek en eigen IP-adres moet krijgen.

Term

Woord dat in een bepaald vakgebied wordt gebruikt en daar een eigen, scherp omlijnde betekenis heeft.

Thesaurus

Een geordende lijst van termen, met vermelding van hun onderlinge semantische relaties, te gebruiken bij bepaalde (documentaire) werkzaamheden. In gebruik bij sommige bibliografische databases die de UB VU aanbiedt.

Tijdschrift

Publicatie waarvan bij tussenpozen afleveringen verschijnen, bijv. wekelijks, maandelijks of per kwartaal.

Tijdschriftnummer (Engels: Issue)

Aflevering van een tijdschrift.

Trefwoord

Je kunt onderscheid maken tussen vrije trefwoorden en gethesaureerde trefwoorden.
 • Vrij trefwoord wil zeggen dat je je zoekvraag vertaald in een of een paar woorden uit de gewone spreektaal.
 • Gethesaureerde trefwoorden of gecontroleerde termen zijn woorden of combinatie van woorden waarmee het onderwerp van een publicatie nauwkeurig wordt aangeduid en dat als ingangselement dient in een alfabetische onderwerpscatalogus. In dit geval zijn aan elke titel in de catalogus volgens een thesaurus trefwoorden toegekend die de inhoud van de publicatie zo precies mogelijk omschrijven.

Truncatie

Bij gebruik van truncatie of trunceren met behulp van wildcards wordt ruimer dan met alleen de ingevulde zoekterm gezocht. Men onderscheidt:
 • Rechts trunceren: gezocht wordt naar alle woorden die beginnen met de ingevulde zoekterm (bijvoorbeeld: artikel? vindt zowel artikel als artikelen).
 • Links trunceren: gezocht wordt naar alle woorden die eindigen met de ingevulde zoekterm (bijvoorbeeld: ?artikel vindt zowel artikel als tijdschriftartikel).
 • Maskeren (middentruncatie): hiermee kan men bij letters binnen een zoekterm aangeven dat op die plek ook andere letters mogen voorkomen (bijvoorbeeld: dire?tie vindt zowel directie als direktie).
Truncatietekens verschillen per zoeksysteem. De meest gebruikte zijn: *, ? en $. Kijk in ieder bestand afzonderlijk welke truncatietekens in dat bestand worden gebruikt.
U

URL = Uniform Resource Locator

Een URL is een adres op internet. De URL bestaat uit een aanduiding van een protocol, een domeinnaam en de naam van een pagina of bestand. Een URL is dus een standaard manier om informatiebronnen (www, ftp etc.) binnen internet aan te duiden.
Bijvoorbeeld: http://www.ubvu.vu.nl/index.cfm is een aanduiding voor het http-protocol om in het domein www.ubvu.vu.nl de pagina index.cfm te openen.

V

Verzamelwerk

Een verzamelwerk is een verzameling van essays van verschillende auteurs in één boek samengebracht.

Virtuele bibliotheek (Engels: subject gateway)

Virtuele bibliotheken of subject gateways zijn overzichten van websites, die door informatiespecialisten zijn samengesteld. Subject gateways bestrijken slechts een klein gedeelte van het totale aanbod op het web! Als gevolg van de zorgvuldige selectie bevatten subject gateways sites van goede kwaliteit. Vaak worden met de links naar deze websites korte beschrijvingen aangeboden. Subject gateways verschillen dus in allerlei opzichten (minder links, annotaties, kwaliteit e.d.) van grote directorieszoals de Yahoo! Directory. De nadruk ligt op wetenschappelijke informatie.

VUnetID

Met een VUnetID en wachtwoord kan iedere VU-student en -medewerker van buiten de VU-campus de e-resources en e-journals die de bibiliotheek aanbiedt via het internet benaderen.
Meer over toegang buiten de campus lees je op de website van de universiteitsbibliotheek: www.ub.vu.nl/nl/faciliteiten/toegang-buiten-de-campus.

W

Web of Science

Bibliografisch bestand dat vrijwel alle wetenschapsgebieden omvat. LIBGUIDE VERWIJZING OK? Web of Science is opgebouwd uit diverse databases waaronder:
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index

Webpagina

Document op een webserver. De informatie in het document kan onder meer bestaan uit tekst, geluid of beeld en hyperlinks naar andere webpagina's.

Webserver

Een met internet verbonden computer waarop documenten worden gepubliceerd.

Website

Het geheel aan informatie dat een persoon of een organisatie op een bepaalde plaats (aangeduid met URL) binnen het Web zet.

Wetenschappelijk woordenboek

In een wetenschappelijk woordenboek worden begrippen van één of alle vakgebieden beschreven. De begrippen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (hand)boeken.

Wetenschappelijke encyclopedie

In een wetenschappelijke encyclopedie worden (korte) beschrijvingen van begrippen en (al dan niet uigebreide) wetenschappelijke artikelen over afzonderlijke onderwerpen of complete vakgebieden gepubliceerd volgens de stand van kennis op dat moment. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en boeken.

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is om resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

Wildcard

Een teken - kan zijn een * of ? of $ - dat aangeeft dat op de aangegeven plaats in het woord één of meer willekeurig andere teken mag staan. Dit is handig als een woord op meerdere manieren gespeld kan worden. Zie ook Truncatie.
Verschillende systemen gebruiken verschillende symbolen als wildcards. Kijk in de helpfunctie van het systeem.
Voorbeeld: Met de zoekvraag produ*t krijg je resultaten waarin zowel de woorden product als produkt voorkomen.

WorldCat

Met WorldCat krijgt u toegang tot de collecties en diensten van meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld

World Wide Web

Wereldwijde verzameling van sites gebaseerd op het HyperText Transfer Protocol (HTTP). Multimedia en hypertext zijn de belangrijkste kenmerken van het world wide web.

Z

Zoekmachine (Engels: search engine)

Programma om informatie op internet te zoeken op trefwoord of op een combinatie van trefwoorden. De zoekmachine onderhoudt een database (index) van trefwoorden en vindplaatsen met behulp van een spider. Bij de grootste zoekmachine Google bevat de database meer dan 8 miljard pagina's en Yahoo! 3 à 4 miljard. Met een zoekmachine zoek je in deze database en NIET op het web zelf!.
Gebruik een zoekmachine wanneer je snel iets over een specifiek of specialistisch onderwerp of een bepaald document wilt zoeken, of wanneer je zoveel mogelijk informatie over een bepaald onderwerp wilt vergaren. Zoek je gegevens over een breder onderwerp, dan is een onderwerpsgids een beter startpunt.

Zoekoperator

Hulpmiddel bij het verfijnen van zoekacties. Bijv. Booleaanse operator, truncatie en zoekstring.

Zoeksleutel

Een zoeksleutel is een manier om publicaties te vinden.
De meeste zoeksleutels zoeken naar universele kenmerken van een publicatie. Bijv. auteur, titel, woord uit de titel, ISBN, ISSN. In welk bestand je ook zoekt, deze kenmerken zijn altijd hetzelfde.
Enkele zoeksleutels, zoals trefwoord of onderwerp, zoeken naar kenmerken die variabel zijn. In het ene bestand wordt bijv. als trefwoord 'tweede wereldoorlog' gehanteerd; in het andere 'second world war' of 'World war II'.

Zoekstring (Engels: phrase searching)

Een zoekstring bestaat uit meerdere woorden binnen aanhalingstekens, bijv. “quantum theory”.

CIS 101: Computer Fundamentals

Introduction to basic concepts, Nature of computer & its evolution, History & generations of computer, Capabilities & limitations of computer, Impact of computer on society, Types of software, Operating System, Introduction to Windows & LINUX, Algorithms & Flowcharts, Internet, Issues & objective of Computer security.

 Word Processing: Creating a new document, Document alignment, Font selection, Character Spacing, Super Script, Subscript, Paragraph Indentation, Line Spacing, Editing using cut, copy and paste, Inserting Symbol, Bullet & Numbering, Header & Footer, Border and shading, Tab Setting, Page setup, Printing a document, Working with picture and drawing, Auto correction, Find & Replace, Using a spell checker, Using Bengali font, Tables and Columns, Envelops, Labels, Mail Merge

Spread-sheet analysis: Row and column numbering, Inserting and deleting row and column, Changing row height and column width; Freezing & Unfreezing pane; Paste Special; Auto fill; Working with  formulas; Conditional formatting; Cell formatting; Page setup; Sorting; Data Filtering; Chart and graphs

Presentation software: Creating slide; Inserting new slides; Viewing slides; Applying design; Slide transaction; Animation; Slide Show.

 Introduction to Sociology

SOC 101: 

 • Definition, Scope and Nature of Sociology
 • Emergence of Sociology: Renaissance, Enlightenment, Industrial Revolution, emergence of new economic order and new society.
 • Factors affecting social life: Geography, Heredity, Culture Group
 • Primary Concepts: Society, Community, Association, Organisation, Institution, Norms and Values
 • Culture: Material and Non-Material Culture, Cultural Lag, Cultural Traits and Cultural Complex, Cultural Variation, Acculturation, Culture and Civilisation
 • Social Processes: Adaptation, Assimilation, Accommodation, Conflict, Co-Operation and Competition

PSY 101: 

Introduction to Psychology

 

Definition, nature and scope of psychology; Methods used in Psychology: observation, Experimental, Introspection. Sensations and perceptions, memory and imagination, attention, learning, intelligence, personality, emotion and feeling, illusion and hallucination

Language: Definition, Characteristics and Criteria of language; Theories of language development

Modern schools of psychology, behaviorism, psychoanalysis, mental disorder.

 

HIS 202:  History of Western Thought

 • Platonism
 • Neo-Platonism
 • Scholasticism
 • The Renaissance
 • Rationalism and Empiricism
 • Marxism
 • Evolutionism
 • Pragmatism and Logical Positivism
 • Existentialism

BAG 101:  Bengali Culture and History

This course includes the intensive study of Bengali culture and History from its very beginning to the present time.

 • Old Period (1000 B C-1350 A D)
 • The settlement of Vaddic race, from the age of Buddhist to the reign of Sen Dynasty.
 • The Invasion by the Muslims (1001 A D- 1357)
 • From the invasion of India by Mahmood to the establishment of Dhaka as a capital.
 • The Reign of Mughal Emperors and the reign of the British. The pre-liberation and post-liberation history of Bangladesh and the history of Bangladesh up to the present time.

BAG 201:  Bengali literature

HIS 203:  History of Eastern Thoughts and Religions

Indian:The Vedas, the Upanishad, Jainism, Carvaka, the Six Orthodox Schools, Sankhya-Yoga,   Mimansa-Vendata, Nyaya-Vaisesikha, Bhakti, Indian Aesthetics

Chinese/Japanese:

Taoism, Confucianism, Zen Buddhism.

Islamic:

Schools of Muslim Philosophy, Muslim Contribution to Western Thought, Sufism

HIS 201: European History

Greco-Roman Civilizations, The Renaissance, The Reformation ,Industrial Revolution, The Enlightenment, The American Revolution and The French Revolution

B.  English Foundation Courses

3 courses of 3.00 credit hours each. Total credit hours: 9.

ENG 102 :  Reading

This course aims to help students develop their reading skills in English so that they can understand appreciateand enjoy Literature better.The purpose of this course is to refresh and reactivate students’ previously acquired knowledge of the language leading to better reading skills and comprehension through intensive reading of prose and poetry.

In this course students will be taught how:

 • To understand words in context and to select the meaning that fits the context;
 • To interpret connotations and denotations of words;
 • To understand and interpret figurative expressions;
 • To react to sensory images suggested by words;
 • To give meanings to units of increasing size : phrase, clause, sentence,  paragraph, and the whole section;
 • To understand sentence structures;
 • To recognize and understand the main idea and supporting details of the  passages of text;
 • To perceive the organization of sentences in paragraph and of the passages of text;
 • To perceive relationship : (i) part-whole, cause-effect, general-specific, (ii) Place, time
 • To make inferences, draw conclusions and supply implied details;
 • To identify antecedents and pronoun references;
 • To apply ideas from one’s past experience to those of the text;
 • To identify formal / informal language;
 • To comment on the style of writing;
 • To identify the tone, mood and intent or purpose of the writer.

ENG 103:  Writing

This course will mainly concentrate on different types of composition.

Students will learn the use of:

a)       unity, order, coherence,

b)       the topic sentence and thesis statement

c)       techniques of paragraph and essay development

d)       all forms of letter

e)       techniques of précis / summary / amplification

The teacher in the composition classes will explain essential points of grammar, structure and punctuation, like the following:

 • Word classes and their structures
 • Word functions
 • Synonyms and antonyms
 • Use of articles and prepositions
 • Phrases and their structures
 • Clauses and their structures
 • Simple, complex and compound sentences
 • Effective sentences
 • Agreement
 • Tense
 • Punctuation

ENG 101:  Listening and Speaking

This course aims at helping students develop their listening and speaking skills of English by providing extensive practice in the following sub-skills:

A.     Listening :

 • Sound recognition
 • Recognising minimal pairs with the help of sentence context
 • Dictation
 • Dictocomp
 • Listening for specific information, e.g., answering specific questions, listening and filling in gaps
 • Listening for general comprehension, e.g., giving the gist or summary after listening to a text
 • Listening and note taking
 • Varieties of English

B.     Speaking:

 • Speaking with acceptable (mutually intelligible level of) pronunciation
 • Speaking with natural speed (fluency)
 • Speaking with an acceptable level of grammar (accuracy)
 • Common notions, functions and situational expressions
 • Group/pair discussions on popular/familiar topics
 • Giving and taking interviews
 • Presentation skills
 • Extempore speech

At the same time the course gives primary knowledge of Phonetics and phonology

C.    Free Electives

5 courses of 3.00 credit hours each. Total credit hours: 15

ENG 201:  Academic Writing

The course will focus on the following sub-skills:

 • Focusing
 • Writing a good introduction
 • Writing a good conclusion
 • Structure and Organisation
 • Techniques of Development
 • Language and style
 • Writing for an Audience
 • Taking a position
 • Writer’s voice, tone, mood and attitude
 • Contextualisation
 • Referencing skills
 • Academic Writing
 • Topics will include writing term papers, assignments, and research papers, writing reviews and features.

ENG  202 : Professional Communication

This course will try to help students develop their awareness about the general characteristics, format and style of different types of technical, business, and professional writings. The course will cover different types of technical, business and professional writing.  It will include writing:

 • Notes and memos
 • Emails
 • Notices for and minutes of meetings
 • Tenders
 • Advertisements
 • Miscellaneous correspondence
 • Official letters: Office order, Circular, Call for interviews, Job application, Cover letter,
 • Appointment letter, Joining letter, Reference letter, Letters of recommendation,
 • Resignation letter
 • Writing project proposals
 • Writing Project reports
 • Writing Press release

The course will also focus on Speaking in formal situation considering the socio-cultural context and age groups.

ELT 401: English for the Media

Section-A

This section will introduce some basic theories of media and communication. It will specially focus on the students’ understanding of the policies and politics in the use of English language in media communication in Bangladesh. This section will cover:

 • Theories of communication
 • Nature, purpose and special features of media communication
 • Language as communication
 • Politics of media communication and communication ethics
 • English in media in Bangladesh: ‘an imported world’

Section B- Practice                                                                                        

This section will be an application of the theoretical knowledge students acquire in ‘real-life’ situations. It will familiarise students with and train them in media writings such as

 • News reports with catching captions/headings
 • Subtitling
 • Translating reports
 • Writing special features for the press or electronic media
 • Issuing press releases
 • Editing

Focus will also be (if possible) on:

 • Press briefing (oral and written)/conferences and preparing reports on the briefings
 • Interviewing
 • Conducting surveys and preparing reports for the media
 • News casting with emphasis on pronunciation, stress, intonation, confidence and naturalness

ENGL 402:  Translation Studies

A.     Theory:                                                                                                          

B.     Evaluation of Translated Texts:                                                                                     

b) Assignment on Translation:

 

Translation assignments will be from English into Bangla and from Bangla into English

ENGL 403:  Cultural Studies: An Introduction

This course introduces students to the terms, analytical techniques, and interpretive strategies commonly employed in cultural studies. Emphasis is on interdisciplinary approaches to exploring how cultural processes and artifacts are produced, shaped, distributed, consumed, and responded to in diverse ways. Through discussion, research, and writing, class members investigate these varied dimensions of culture; learn to understand them in their broader social, aesthetic, ethical, and political contexts.

This course will also discuss the basic elements of culture with special focus on:

 • Social organizations
 • Religion
 • Customs and Traditions
 • Language
 • Arts and Literature
 • Economic System
 • Forms of Government

MGT 401: Fundamentals of Management

Management theory & practice, Influence of environment in management, Nature & purpose of planning, Objectives, strategies, policies, planning premises, Decision making in management, Organizing, Organizational structure: Departmentation line/stuff authority, decentralization, Human resource management & selection, Performance appraisal, Managing change through manager and organization development, Human factors and motivation in organization, Leadership, Group decision & making committees, Communication in management, Controlling in management

HRM 301: Manpower Planning and Personnel Policy

This course is designed to equip students with the techniques of developing personal policy and implementation. It includes a detailed study of environmental trend analysis, manpower planning models, manpower needs and personal information system to forecast manpower needs and considerations of some indicators of manpower effectiveness. Policy issues considered include work force composition, wage and salary administration in the context of developing countries.

FIN 201: Principles of Business Finance

This course covers basic concepts in finance and analytical tools used in business finance. Topics include: functions, principles, sources of fund- short-term, intermediate and long-term finance; basic principles of corporate finance; analysis of risk and return; analysis of time value of money; elementary capital budgeting; lease financing; financial market of Bangladesh.

F. SPECIALIZATION/MAJOR

6 Courses of 3.00 credit hours each will have to be chosen from any of the following areas:

3.ELT (English Language Teaching)

ELT 402:      History of English Language Teaching

The course will introduce the students with the history of English Language Teaching. How the quest for a plausible basis of language teaching moved through different phases and experimented with different teaching methods and approaches over ages. And it will also focus on what need and what goal have inspired these investigations.

ELT 403:  Fundamental Concepts of ELT

This course will introduce with a few fundamental concepts of English Language Teaching. It will focus on Historical Perspectives, Concepts of Language, Concepts of Society, Concepts of Language Learning, and Concepts of Language Teaching.

ELT 404: Psycho Linguistics and Socio Linguistics

This course will introduce with language variation and change, language and gender, language and culture, language policy, planning; Perception, production and comprehension of speech in language acquisition, along with the key terms and approaches- relationship between language and society

ELT 405:    Discourse Analysis

The aim of this course is to promote critical thinking through critical analysis of actual discourse/texts.

There will be two major components of the course:

(1)   Critical discourse analysis:

A) What does it involve?

From Critical reading to Critical discourse analysis

Language and ideology

Language and power

Power of encoders and decoders

Language and Power in cross gender discourse

Language and power in inter-class discourse

Race and Class in discourse

(B) Different Approaches to CDA (CriticalDiscourse Analysis):

Fairclough’s approach of CDA

Vandijk’s approach to CDA

Woodak’s approachto CDA

Role of Historicism and intertextuality in CDA

(2)   Practical Analysis:

(i)Analysis of the power of encoders and decoders with reference to advertising discourse

(ii) Analysis of political discourse ( Some famous political speeches from home and abroad, e.g. Gettysburg Address of Abraham Lincoln, President Bush’s speech declaring Iraq war, Presidential address of South African President in the VIII Non-Alignment Movement), and speeches by political leaders of Bangladesh and the sub-continent)

(iii) Analysis of literary discourse

(iv) Analysis of media discourse

  ELT 406: Practice Teaching

The purpose of this course is to prepare students as effective ESL/EFL teachers. Students will be required to operate in actual classroom situations. The course incorporates different teaching methods and their pedagogical implications.  Students will be required to implement theoretical insights they received about approaches and methods of language and literature teaching in real teaching. They will plan lessons and teach lessons for teaching the different skills and their sub-skills, and will teach 2 or three lessons each in their own class where the other students of the class will be the learners. Each student will also teach two lessons in first year honours class. Special classes will be arranged with first year students throughout the year to facilitate real and authentic practice of teaching. The practice teaching classes will also be observed by two concerned teachers who will continually assess the students’ performance (which will be part of final assessment) and will keep record. Teachers and other students in the classroom will comment on the teaching performance of each lesson. Teachers will also provide constructive feedback on the performance of each lesson.  Of the two lessons with first year students, the last lesson will be evaluated by the course teachers. Students will also submit their lesson plans for each lesson.

 ELT 407:  Research Methods in ELT

This is an advanced course that aims at introducing students to the approaches and methods of ELT research so that they can understand the problems of English language teaching in Bangladesh and recommend some solutions to those problems.  The areas for this course will include:

A. Idea about ELT Research

 • Steps in research: Selecting a topic, defining the research question/research problem, doing primary literature survey, finalizing focus, Extensive literature survey, deciding about methods of data collection, analysis of data, presenting results.
 • Important concepts in ELT research: Reliability, validity, Triangulation etc.
 • Types of Research: Qualitative and quantitative research, Inductive and Deductive research, Experimental and empirical research
 • Methods of Data collection: Questionnaire Survey, Interviews, Document analysis, Diary Studies, ethnography, case study, Observation etc.
 • Designing tools for investigation
 • Administering the study
 • Process of Data Collection and data analysis:  tabulating data, planning an analysis in keeping with the objectives, Frequency counts, central tendency and some other types of data analysis
 • Presenting Results
 • Referencing Style: APA and MLA styles of referencing

B. Doing a mini research project/ Writing a research proposal

One thought on “Vu Cover Sheet For Assignments Synonyms

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *